കോഴിക്കോട് : ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വിവിധങ്ങളായ 3 0 ഓളം കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്തുന്നു, കൂടാതെ ,വെറും 950 രൂപക്കു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് .500 രൂപക്കു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം . കോഴസുകളില്‍ ചേരാനുള്ള പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, കോഴ്‌സ് കാലാവധി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഓഫീസ്മായി ബന്ധപ്പെടുക മൊബൈൽ :80 89 25 70 79 ,ഇമെയിൽ appllecomputers@gmail.com